Немелде камгалалдыг стаж

Немелде камгалалдыг стаж 26 Апреля 2018
Амгы үеде камгалалдыг пенсияны. хемчээли ажылдап турган үелериниң шалыңыны. хемчээлинден болгаш камгалалдыг
стажындан хамааржыыр. Камгалалдыг пенсияны , ажылдакчының шалыңының камгаладыг дадывырларындан болгаш пенсия баллындан санаар. Бо хүнде кырааны дээш камгалалдыг пенсияже үнер хамааты кижи 9 чыл камгалдыг стажтыг болгаш 13,8 баллдыг болур ужурлуг. 2025 чылга чедир пенсия алыр хамаатылар 15 чыл камгалалдыг стажтыг болгаш 30-ден эвээш эвес пенсия баллдыг болур ужурлуг.
Бир эвес пенсияже үнеринге көрдүнген камгалалдыг стаж болгаш пенсия баллы четпес болза, херээжен кижиге 60 харлыында, эр кижиге 65 харлыында социал пенсияны тыпсыр. Камгалалдыг стажты болгаш пенсия баллын улгаттырып алыр деп бодаар болза 2001 чылды. декабрь 15-те үнген №167 - ФЗ, 29 - ку статьязыны. 1-ги пунктузуну. 5-ки подпунктузунга үндезилээш, хамааты кижи бодуну. эки туразы-биле камгалалдыг пенсия дадывырын шилчидип ап болур. 2018 чылды. январь 1-ден эгелеп пенсияны. камгалалдыг дадывырыны. эң адакы хемчээли 1 чылда 59211,36 акша болур (2*9489*26%*12), а бир айда 4934,39 акша. Эң үстүкү хемчээли (камгалалдыг дадывыр) 2018 чылды. январь 1-ден эгелеп 236845,44 (8*9489-26%*12) азы айда 19737,12 акша болур.
Ынчангаш хамааты кижи эң адакы бе, азы эң үсүтүкү хемчээлдиг пенсия дадывырын Пенсия фондузуну. агар санынче айлап бе, азы бүдүн чылды. чаңгыс аай шилчидер бе дээрзин болу шиитпирлээр. Ынчангаш шилчиткен дадывырлардан хамаатының пенсиязының хемчээли оон хамааржыр.

|Версия для печати|

Возврат к списку